نمایش 1 - 10 از 16
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند خبر داد مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: در اقدامی خیرخواهانه اعضای بدن جوان 33 ساله نهاوندی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد. 07/04/1398 - 08:15
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند گفت:خانواده یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان نهاوند، با رضایت خود اعضای وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 04/31/1398 - 09:53
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: خانواده یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان نهاوند با رضایت خود اعضای وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 03/17/1398 - 10:34
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: خانواده یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان نهاوند با رضایت خود اعضای وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 03/02/1398 - 13:04
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: خانواده یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان نهاوند با رضایت خود اعضای وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 08/25/1397 - 15:28
مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند گفت: دستگاه کارت اهدا عضو در شهرستان نهاوند راه اندازی شد. 08/15/1397 - 02:00
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند خبر داد رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: بانوی 18 ساله نهاوندی با اهدای اعضای بدنش جان چند بیمار را نجات داد و به همگان درس فداکاری و ایثار داد. 11/06/1396 - 11:13
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اهدای 8 عضو مرد 43 ساله نهاوندی که دچار مرگ مغزی شده بود به تعدادی بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. 10/03/1396 - 14:17
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اهدای 7 عضو مرد 31 ساله نهاوندی که دچار مرگ مغزی شده بود به 7 بیمار نیازمند جان دوباره بخشید. 08/17/1396 - 09:17
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت: طی انجام عمل پیوند عضو در استان همدان، ۷ عضو یک بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد. 08/16/1396 - 08:49

صفحه‌ها

اشتراک در اهدای عضو