نمایش 141 - 141 از 141
درایامی که می گذر د همیشه به یادوخاطره سالهای دفاع مقدس ورشادت دلاورمردان وشیرزنان این دیار قلم زدیم واز ابوذران نهاوندحاج محمدطالبیان سردارشهید حیدرسهرابی سلگی ابروزن امیدی وصدها شهید دیگر یاد کردیم اما به دور از انصاف دیدیم از زنان قهرمان مسیحی غیر ایرانی که در آن سالهای سخت به خاطر اسلام ودفاع مقدس قید خانواده وکشورش را زد حرفی به میان نیاوریم

صفحه‌ها