نمایش 1 - 2 از 2
در حال حاضر کمبود مواد اولیه اساسی از جمله چوب و چسب و نداشتن یک تعاونی، کارگاه‌های تولیدی مبل و ‌منبت دهفول را با مشکل مواجه کرده است. 09/12/1397 - 03:29
نهاوند- ۱۲۰ کارگاه مبل و منبت روستای «دهفول» از توابع نهاوند که به‌ نوعی قطب تولید مبل در این شهرستان نیز محسوب می‌شود به علت کمبود چوب و مواد اولیه در آستانه تعطیلی است. 07/09/1397 - 09:24
اشتراک در مبل و منبت