نمایش 1 - 1 از 1
بخشدار مرکزی نهاوند: دهیاران حق حمایت از کاندیداهای انتخابات میاندوره ای مجلس در نهاوند را ندارند. 04/15/1393 - 09:12
اشتراک در ابان 93 انتخابات نهاوند