نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: ببیش از 17 هزار نفر به آزمایشگاه مرکز بهداشت نهاوند مراجعه کرده اند. 01/30/1393 - 09:12
اشتراک در پایگاه خبری گرو: رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: بیش از 193 هزار مورد آزمایش در آزمایشگاه مرکزی نهاوند انجام شده است.