نمایش 1 - 4 از 4
موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوند که ساختمان آن متعلق به شهرداری نهاوند بود تعطیل و آثار این موزه به همدان منتقل می‌شود. 09/06/1399 - 07:40
موزه شهرستان نهاوند نیازمند فضای بیشتری است تا از این منظر تاریخ بلند خود را به همگان معرفی کند. 10/28/1394 - 15:21
پایگاه خبری گرو : همزمان با برگزاری همایش تاریخ و فرهنگ نهاوند، موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند افتتاح شد. 11/11/1392 - 20:39
اشتراک در موزه نهاوند