نمایش 1 - 2 از 2
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند از رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد. 08/12/1398 - 09:26
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند به میزان خبر داد دادستان نهاوند گفت: در کمیته صیانت از اراضی ملی در سال جاری از ۶۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شده است. 04/18/1398 - 08:52
اشتراک در اراضی ملی