نمایش 1 - 1 از 1
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند به میزان خبر داد دادستان نهاوند گفت: در کمیته صیانت از اراضی ملی در سال جاری از ۶۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شده است. 04/18/1398 - 08:52
اشتراک در اراضی ملی