نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه نهاوند با تشکر از صنف کامیونداران و حمل و نقل نهاوند گفت: مسئولان درصدد رفع مطالبات به حق و صنفی کامیونداران هستند. 07/09/1397 - 09:06
اشتراک در مطالبات به حق