نمایش 1 - 1 از 1
استاد دانشگاه نهاوند گفت: توسعه و پیشرفت جامعه بشری با پیشرفت علم و فناوری رابطه مستقیم دارد که درنهایت این پیشرفت علمی باید به صلح منجر شود. 08/19/1396 - 16:29
اشتراک در روز جهانی علم برای توسعه