نمایش 1 - 1 از 1
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند گفت: تا کنون برای ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان نهاوند معادل ۸۷ درصد واحدهای روستایی سند مالکیت صادر شده است. 10/14/1395 - 08:29
اشتراک در سند مالکیت