نمایش 1 - 3 از 3
سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال ۱۱هزارتن انواع انگور مرغوب از تاکستان‌های نهاوند برداشت شد. 07/10/1398 - 08:28
شهرستان نهاوند بیش از 12 هزار هکتار باغ میوه دارد که هم اکنون برداشت انگور از 600 هکتار از تاکستان های این شهر آغاز شده است. 07/03/1395 - 07:55
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند: مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به پیش‌بینی برداشت ۹۰۰۰ تن انواع انگور مرغوب پاییزه از تاکستان‌های نهاوند گفت: کشاورزان و باغداران انگور در نهاوند با مشکل کمبود کارخانه و صنایع تبدیلی و نبود فضای نگهداری و سردخانه مواجه هستند. 06/28/1395 - 08:24
اشتراک در برداشت انگور