نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: 30نفر از بانوان بیسواد و کم سواد روستای شعبان نهاوند قرآن را فراگرفتند. 01/16/1393 - 09:33
اشتراک در قران اموزان نهاوند