نمایش 1 - 1 از 1
دولت عربستان سعوديی از نظر آمريکا يک متفق اجتناب ناپذير است. آمريکايي که به راحتي از مندرس، شاه، مبارک، صدام، قذافي و بن علي صرف نظر کرده است، از سعودي ها صرف نظر نخواهد کرد. قرار داشتن شهرهاي مکه و مدينه در عربستان و برخورداري از بزرگترين ذخايز نفت و گاز جهان مهمترين دلايل آن هستند. 11/01/1391 - 16:10
اشتراک در دمکراسي عربستان سعودي