نمایش 1 - 1 از 1
یکی از معلمان فداکار نهاوندی در این روزهای کرونایی با حضور در منزل دانش آموزان با نیاز ویژه تدریس را ادامه داده است و جلوه ای دیگر از عشق و ایثار را به نمایش گذاشته است. 02/08/1399 - 09:14
اشتراک در معلم ایثارگر نهاوندی