نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: یک زن ۷۰ ساله به علت بر هم خوردن تعامل و سقوط داخل رودخانه ای در روستای «بابارستم» شهرستان نهاوند غرق شد. 04/20/1398 - 07:25
اشتراک در پیرزن نهاوندی