نمایش 1 - 1 از 1
مدیر بیمارستان آیت الله شهید قدوسی نهاوند خبر داد مدیر بیمارستان آیت الله شهید قدوسی نهاوند گفت: با کمک بالگرد ارتش دوازدهمین اعزام هوایی از پد بالگرد بیمارستان شهید قدوسی نهاوند انجام شد. 12/04/1397 - 08:26
اشتراک در بالگرد ارتش