نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهاوند گفت: ۱۲ هزار کودک ۳ تا ۶ سال داریم اما خانواده‌ها نسبت به اجرای بینایی‌سنجی آنچنان که باید اهمیت نمی‌دهند. 07/15/1397 - 23:53
اشتراک در بینایی سنجی