نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند: رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: ضارب پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند راهی زندان شد. 10/16/1395 - 19:31
اشتراک در دستگیری شدن