نمایش 1 - 2 از 2
قرار گرفتن شهرستان نهاوند بر روی گسل فعال زمین‌لرزه و وقوع 40 زمین‌لرزه از ابتدای سال جاری در این شهرستان، لزوم نوسازی و مقاوم کردن مدارس این شهرستان را به مسئولان یادآوری می‌کند. 10/04/1395 - 08:55
در کمتر از 24 ساعت/ در کمتر از 24 ساعت گذشته 3 زمین‌لرزه در شهرستان نهاوند اتفاق افتاده است. 09/29/1395 - 09:26
اشتراک در گسل فعال زلزله